Onderwijs met zorg samengesteld

Verlof en leerplicht

Leerplichtig
Vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden, is het kind volledig leerplichtig. Dit betekent dat uw kind 5 dagen per week onderwijs dient te volgen. De leerplicht eindigt als uw kind 18 jaar wordt.

Extra verlof
Extra verlof kan uitsluitend verleend worden voor in de leerplichtwet beschreven omstandigheden, zoals bepaalde feestdagen of een huwelijk. Verder kan extra verlof worden verleend voor 'gewichtige omstandigheden'. De schoolleiding moet dit beoordelen en zal bij dat oordeel altijd het schoolbelang van de leerling zwaar laten wegen.
Vakanties mogen alleen worden opgenomen tijdens de schoolvakanties. Indien dit door bijzondere omstandigheden niet mogelijk is, kan worden onderzocht of er een wettelijke mogelijkheid bestaat om buitengewoon verlof te verlenen. Voor extra vakanties of verlenging van vakanties kan geen toestemming worden verleend. Verlof van meer dan tien dagen moet altijd voorgelegd worden aan de leerplichtambtenaar.
Tegen het besluit van de school om geen verlof te verlenen, kunt u in beroep gaan bij de leerplichtambtenaar of bij de rechtbank. Bij ongeoorloofd verzuim kan door de leerplichtambtenaar een boete worden opgelegd aan de ouders. Ook de school kan worden aangesproken op het ten onrechte verlenen van extra verlof.
Voor het aanvragen van extra verlof moet u een schriftelijke aanvraag indienen bij de schoolleiding via het aanvraagformulier voor extra verlof. Het formulier kunt u ook opvragen bij de administratie van de school.
Meer informatie kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl en op www.dienstgezondheidjeugd.nl

Ongeoorloofd verzuim
In geval van ongeoorloofd verzuim wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers en bij herhaling worden zij opgeroepen voor een gesprek op school. De schoolleiding moet een melding doen bij de leerplichtambtenaar zodra uw kind zonder geldige reden meer dan drie achtereenvolgende schooldagen verzuimt. De leerplichtambtenaar onderzoekt de zaak en zoekt samen met u en de school naar een oplossing. Als het nodig is, kan de leerplichtambtenaar in laatste instantie proces verbaal opmaken.

Schoolvakanties
Voor het vaststellen van de schoolvakanties en vrije dagen wordt door ons zoveel mogelijk aangesloten op het regionale beleid van de Drechtsteden. Dit vakantierooster kan afwijken van het advies van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; er kunnen dus verschillen zijn met andere regio's (bijv. Rotterdam). Ook zijn er verschillen tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Houd u hier rekening mee met het plannen van uw vakantie(s). Extra verlof kan hiervoor niet worden verleend.